Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

Historia

 

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. (ŚCKP 4.0) powstało z inicjatywy Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE).  Umowa konsorcjum powołująca do życia ŚCKP 4.0 podpisana została w dniu 21 lutego 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

KSSE pełni rolę Lidera Operacyjnego koordynując działania organizacyjne Konsorcjum i odpowiadając za nawiązywanie współpracy z przemysłem.

Politechnika Śląska pełni rolę Lidera Naukowego i do jej zadań należy identyfikacja i promocja rozwiązań technologicznych związanych z przemysłem 4.0, opracowanie i wdrożenie usług wsparcia i prowadzenie instalacji demonstracyjnych.

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

 

ŚCKP 4.0 prowadzi odbiorców przez poszczególne etapy procesu transformacji cyfrowej. Dzięki temu odbiorca będzie:

 • bardziej świadomy korzyści jak i zagrożeń procesu transformacji cyfrowej,
 • lepiej planować i bezpiecznie prowadzić proces transformacji cyfrowej,
 • skutecznie angażować personel w realizację transformacji cyfrowej,
 • stawać się bardziej dynamiczną organizacją (elastyczną, świadomą, skuteczną w reakcjach na zmiany).

 

Współpracując z dostawcami technologii przemysłu 4.0, ŚCKP wspiera transformację cyfrową w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Nasze wsparcie prowadzi do:

 • wydajności na poziomie zadań zautomatyzowanych, pierwotnie wykonywanych przez pracowników,
 • dokładność prognozowanego popytu / podaży
 • indywidualnej produkcji (dostosowanej do indywidulanych potrzeb klienta)
 • wydajności globalnej
 • czasu przestojów powstałych na skutek awarii
 • kosztów utrzymania maszyn i urządzeń,
 • kosztów zapewnienia jakości,
 • czasu do rynku (od pomysłu do wdrożenia).
 • kosztów produkcji

Nasze działania są zgodne z:

 • europejską polityką w zakresie cyfrowej transformacji przemysłu i reindustrializacji gospodarki europejskiej
 • krajowymi inteligentnymi specjalizacjami (smart specializations)
  • Czujniki I sieci inteligentnych czujników
  • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
  • Automatyka i robotyka procesów technologicznych
 • Regionalnymi Inteligentymi Specjalizacjami Województwa Śląskiego „Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)”

Nasza misja jest również zgodna z poniższymi dokumentami:

 • Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. Plan Morawieckiego)
 • Regionalna Strategia Rozwoju Gospodarczego, która kładzie szczególny nacisk na rolę Przemysłu 4.0 w rozwoju gospodarczym.

Działania ŚCKP 4.0

Budowanie świadomości w obszarze Przemysłu 4.0

 • Organizacja / udział w spotkaniach branżowych, konferencji, szkoleń i warsztatów
 • Przygotowanie i publikowanie w kanałach medialnych materiałów informacyjnych
 • Prowadzenie prezentacji nt. możliwości wdrożenia przemysłu 4.0
 • Informowanie o najnowszych trendach gospodarczych i technologicznych

Networking

 • Organizacja konferencji
 • Organizacja spotkań tematycznych
 • Powiązywanie odbiorców z dostawcami technologii
 • Animowanie kontaktów formalnych i nieformalnych w branży, pomiędzy branżami i pomiędzy sektorami

Umożliwianie dostępu do laboratoriów demonstracyjnych

 • Katalog Laboratoriów i Ekspertów Politechniki Śląskiej
 • Udostępnienie Demonstratora Przemysłu 4.0

Audyty

 • Ocena poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa – audyt podstawowy
 • Ocena poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa (studium wykonalności) – audyt rozszerzony

Wspieranie przedsiębiorców

 • Informowanie firm o aktualnych projektach dotyczących Przemysłu 4.0
 • Inicjowanie wymiany doświadczeń pomiędzy firmami
 • Sieciowanie odbiorców z dostawcami technologii

Ludzie

ZARZĄD ŚCKP

usr

dr hab. inż. Anna Timofiejczuk –

Prezes ŚCKP

usr

dr hab. inż. Jarosław Brodny –

Wiceprezes ŚCKP

usr

Aleksandra Zajusz-Wayda –

Wiceprezes ŚCKP

NASZ ZESPÓŁ

usr

Aleksanda Zajusz – Wayda

Manager ds. Projektów Kluczowych

usr

Ewa Dudzic-Widera

Zespół Projektu ŚCKP 4.0

RADA CENTRUM

usr

dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk,

prof. zw. w Pol. Śl.

usr

dr hab. inż. Wojciech Sitek,

prof. PŚ.

usr

dr hab. Małgorzata Dobrowolska,

prof. PŚ.

usr

dr Janusz Michałek

usr

Jacek Bialik

usr

Mirosław Pachucki

usr

Łukasz Górecki

Skip to content