Digital Innovation Hub (DIH)

Historia

 

19 kwietnia 2016 r. w ramach strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego Komisja Europejska wypuściła komunikat zawierający zestaw środków z zakresu polityki, stanowiących część pakietu na rzecz modernizacji technologii jednolitego rynku cyfrowego i usług publicznych.  Jedną z propozycji umożliwiającą każdemu sektorowi  przemysłu  w  Europie  dostęp  do  najnowszych  technologii  w  celu wzbudzenia fali oddolnych innowacji we wszystkich sektorach są centra innowacji cyfrowych (digital innovation hubs, DIH). Stanowią one jeden z ważniejszych filarów działalności Digitize European Industry.

 

Zgodnie z definicją przyjęta przez Komisję Europejską, cyfrowe centra innowacji to punkty kompleksowej obsługi, które:

 

  • pomagają firmom stać się bardziej konkurencyjnymi w odniesieniu do ich procesów biznesowych / produkcyjnych, produktów lub usług wykorzystujących technologie cyfrowe.
  • opierają się na infrastrukturze technologicznej (centrum kompetencji) i zapewniają dostęp do najnowszej wiedzy, wiedzy i technologii, aby wspierać swoich klientów w pilotowaniu, testowaniu i eksperymentowaniu z cyfrowymi innowacjami,
  • zapewniają również wsparcie biznesowe i finansowe w celu wdrożenia innowacji, w razie potrzeby w całym łańcuchu wartości,
  • działają jako pierwszy regionalny punkt kontaktowy i wzmacniają ekosystem innowacji.
  • współpracują z wieloma regionalnymi partnerami a także mogą mieć silne powiązania z dostawcami usług spoza swojego regionu, wspierającymi firmy z dostępem do ich usług.

Nasz DIH

 

DIH jest częścią ŚCKP 4.0 i działań prowadzonych przez KSSE w ramach grupy tematycznej Industry 4.0.

Nasza działalność koncentruje się na wspieraniu firm o stosunkowo niskim poziomie digitalizacji i nieposiadających zasobów lub personelu, aby samodzielnie odpowiedzieć na wyzwania związane z digitalizacją.

DIH ŚCKP 4.0 został wpisany do opracowanego przez Komisję Europejską w Ramach Platformy Smart Specialization Katalogu Digital Innovation Hubs

 

 

Wzieliśmy udział  w projekcie Smart Factories w nowych państwach członkowskich UE, zarządzanym przez Komisję Europejską dla Parlamentu Europejskiego, we współpracy z PwC i Oxentia. Projekt miał na celu stworzenie sieci ośrodków innowacji Digital Innovation Hubs i zapewnienie im programu szkoleniowego w celu poprawy ich skuteczności.

SMART FACTORIES

Na zlecenie Komisji Europejskiej firma doradcza PwC we współpracy z Oxentia zrealizowała projekt Smart Factories, którego głównym celem jest stworzenie sieci tzw. Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innowation Hub, DIH) i zapewnienie im programu szkoleń podnoszących ich efektywność. To część unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu, tym bardziej istotnej, bo dzięki wykorzystaniu nowych technologii europejski sektor przemysłowy może wygenerować dodatkowe 110 mld euro przychodu rocznie.

Do udziału w projekcie zainteresowanie zgłosiło 137 podmiotów, z czego do kolejnego etapu zakwalifikowały się 34. ŚCKP 4.0. był jedynym nich i otrzymał wsparcie w postaci indywidualnych szkoleń, warsztatów i spotkań z mentorami.

 

Program stworzenia DIHów rozpoczął się warsztatami w Sofii w dniach 19-20 lutego 2018 r. Kolejno, każdy z podmiotów uczestniczy; w regularnych szkoleniach indywidualnych obejmujących warsztaty i mentoring w celu opracowania biznesplanu, określenia specyficznych potrzeb przemysłu w swoich regionach, przeprowadzenia studiów wykonalności, ustalenia potencjalnych systemów finansowania i organizować warsztaty regionalne.

W ramach projektu Smart Factories, ŚCKP 4.0 zmapowało ekosystem interesariuszy, którzy bezpośrednio i pośrednio mogą współpracować z Cyfrowym Ośrodkiem Innowacji. Wśród 307 podmiotów wyszczególniono ponad 110 małych i średnich i 150 dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego, jak i podmioty reprezentujące fundusze Venture Capital, inkubatory i akceleratory  oraz organizacje klastrowe. ŚCKP 4.0 zbadało także zaangażowanie rynku w celu poznania aktualnego stanu wiedzy dotyczącej cyfryzacji, oczekiwań i potrzeb Państwa firm w zakresie kompetencji cyfrowych związanych z przemysłem 4.0 oraz zebrania informacji zwrotnych, które pozwolą ŚCKP 4.0 rozwinąć portfolio usług. Realizowane w projekcie szkolenia miały na celu przygotowanie DIHów do stworzenia biznesplanów. Konferencja DIH Annual Event 2018, współorganizowana przez Komisję Europejską, Departament Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i I4MS, podsumowywała działania związane z Projektem Smart Factories.

 

Strona Projektu Smart Factories

Skip to content